baner pod záhlavím

Naše škola

Historie

Naše škola vznikla z aktivity nadšenců a rodičů, kteří věřili, že má smysl vzdělávat a vychovávat v duchu křesťanských hodnot, na kterých se po staletí utvářela i naše společnost. O vznik školy se zvláště zasloužila PhDr. Markéta Michnová, první ředitelka školy, která dovedla citlivě vnímat měnící se podmínky v nedávné historii a dát těmto novým požadavkům konkrétní podobu. Škola byla založena v dubnu roku 1993, od srpna 1993 nesla jméno blahoslavené Zdislavy a po svatořečení paní Zdislavy z Lemberka byla v červnu 1995 přejmenována na Základní školu svaté Zdislavy. Původním zřizovatelem školy bylo arcibiskupství olomoucké. V době svého vzniku měla škola se šesti zaměstnanci 62 žáků ve třech ročnících.

Prezentace činnosti školy

V současnosti sídlí škola v centru Kopřivnice. Od počátku svého působení je škola otevřena všem dětem a rodičům bez rozdílu. Naši společnou snahou je vzdělávání a výchova dětí v prostředí tolerance a porozumění. Vedeni úctou k druhému se snažíme poctivě hledat v duchu tradičních hodnot orientaci a odpovědi na problémy současnosti.

Vzdělávání, aktivity, poslání školy

Žáci jsou ve všech třídách vzděláváni podle vzdělávacího programu Obecná škola, který klade důraz na výchovu samostatně myslící, aktivní bytosti. Kromě tradičních vyučovacích předmětů se žáci prvního stupně seznamují se skupinovou hrou na flétnu, už od třetí třídy se učí anglicky. Na druhém stupni je systém základních předmětů rozšířen o předměty, které si žáci vybírají podle svého zájmu. Ve výuce jsou využívány i alternativní prvky výuky např. formou projektů. Jedním z klíčových úkolů školy je i výchova dětí k prosociálnosti. Jsem rád, že se učitelům daří vhodným způsobem motivovat děti k účasti na aktivitách jako je Stonožkové hnutí, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka či výzdoba LDN.

Důležitou roli hrají i mimoškolní aktivity. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu nebo si vybrat z široké nabídky kroužků. Pro žáky jsou učiteli připravovány čajovny na aktuální témata, ve spolupráci s rodiči víkendové pobyty, soutěže a už tradiční akce – Mikulášská nadílka, maškarní ples, škola v přírodě, lyžařský výcvik, pohádkový les atd.

Nezastupitelné místo mají v životě školy rodiče, kteří se sdružují v Klubu rodičů a přátel školy a jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Každoročně připravují pro nejširší veřejnost Ples rodičů a přátel školy a pro děti Mikulášskou nadílku a Dětský den.