baner pod záhlavím

Texty

Školní psycholožka na naší škole

Vážení rodiče, od 2. pololetí působí na naší škole školní psycholožka Mgr. Radka Miková. Školní psycholog pracuje jako člen týmu Školního poradenského pracoviště, je k dispozici žákům, učitelům a rodičům. Služba byla ve škole vytvořena proto, aby usnadnila dětem cestu školním životem.
Hlavní pracovní náplní psychologa je pomoci zvládnout žákům nároky školní výuky s ohledem na jejich individuální možnosti, práce s třídním kolektivem za účelem udržení zdravých vztahů ve třídě i škole, spolupráce s pedagogy při řešení výukových a výchovných potíží žáků, spolupráce na prevenci negativních jevů ve škole a pomoc při řešení již vzniklých problémů.
S čím se můžete na školního psychologa obrátit:
Děti mohou školního psychologa vyhledat, pokud mají obtíže s učením, soustředěním, mají strach ze zkoušení, trápí je tréma, necítí se dobře ve třídě, nerozumí si se spolužáky, chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji, řeší nějaký osobní problém nebo prožijí traumatizující událost. Rodiče mohou se školním psychologem konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné či kázeňské problémy, způsoby správné přípravy na výuku či jakékoli jiné téma týkající se dítěte.
Kontakty:
Mgr. Radka Miková
dveře č. 304 – školní knihovna
radka.mikova@zdislava.net
Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 14.00 – 15.30, středa 8.00 – 9.00


3. března 2017

Vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii

škola získala prostředky pro rozvoj jazykových dovedností žáků ve výši 554 tis. Kč a díky projektu OP VK „Cesta k porozumění“ pojede vybraných 40 žáků 7. – 9. ročníku s doprovodem čtyř učitelů autobusem do Londýna. Vzdělávací pobyt se proběhne v adventní době v termínu 8. - 14. prosince 2015. Děti zapojené do tohoto projektu obdržely závaznou přihlášku, kterou je nutné odevzdat do 16. 10. 2015.

Dne 27. 10. 2015 v 15 hod. se uskuteční schůzka pro rodiče a vybrané účastníky, na kterou přineste cestovní pas nebo občanský průkaz platný do konce doby pobytu.

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava dálkovým autobusem s možností občerstvení, přeprava trajektem/tunelem, 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (obědy v balíčku), 2 x výuka angličtiny v délce 9 vyučovacích hodin, průvodce, pojištění záruky pro případ úpadku CK, kompletní cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu, zavazadel, stornopoplatků). Předpokládané kapesné 20-30 liber.

Jazykový kurz: 9 vyučovacích hodin obecné angličtiny – výuka s rodilými mluvčími na Oxford International School v Greenwichi. Výuka bude rozložena do 2 dnů; forma výuky intenzivní podle úrovně jazykové pokročilosti (témata: život v Británii, Londýn, školství, konverzace) včetně potvrzení o absolvování výuky.

Program:

LONDÝN S VÝUKOU, zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt, 8. - 14. 12. 2015 1. den - odjezd v ranních hodinách od školy, přes SRN, Belgie a dále do francouzského Calais, přeprava tunelem/trajektem do Doveru

2. den - příjezd do Londýna, pěší prohlídka Whitehall, Big Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Burlingtonova arkáda, náměsti Piccadilly, Trafalgarské náměstí - prohlídka Národní galerie tržnice Covent Garden, večer ubytování v rodinách, večeře, nocleh

3. den - snídaně, výuka (4 vyučovací hodiny), výlet do Rochestru středověké městečko na řece Medway, hrad, zbytky městského opevnění, muzeum s expozicí Charlese Dickense a námořnictví, návrat do rodin, večeře, nocleh

4. den - snídaně, výuka (5 vyučovacích hodin) návštěva muzeí dle vlastního výběru (Britské muzeum, Přírodovědné muzeum, Muzeum města Londýna, Tate Gallery apod.), návrat do rodin, večeře, nocleh

5. den - snídaně, výlet do Brightonu prohlídka přímořského letoviska (pobřežní promenáda, exotický Královský pavilon), cesta po jižním pobřeží Anglie do Eastbourne (skalní útesy 'Seven Sisters', 'Beachy Head', útvar 'Thc Long Man of Wilmrngton'), návrat do Bexley, večeře, nocleh

6. den – snídaně, v Londýně pevnost Tower, prohlídka City, katedrála sv. Pavla {v Ne 10:00 bohoslužba), Monument, přejezd rychlovlakem DLR nebo lodí na odpolední program v Greenwichi - přístav (Cutty Sark), procházka tunelem pro pěší pod Temží na Psí ostrov, návštěva Námořního muzea, poté parkem ke hvězdárně a k nultému poledníku, odjezd do Doveru, přeprava trajektem/tunelem do Calais

7. den- transit přes Francii, Belgii, Německo, návrat v odpoledních hodinách

Podepsaná smlouva zde.

30. září 2015

Škola v přírodě - Podolánky

V květnu proběhla škola v přírodě v Čeladné – Podolánkách. Ubytováni jsme byli až na samém konce civilizace (bez připojení k internetu) v hotelu Srdce Beskyd ve dvou nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celých pět dní jsme prožívali ve středověké slunné Itálii s rytířem svatým Františkem z Assisi, který vše živé nazýval něžně svými bratry a sestrami. V neděli hned po ubytování jsme se postupně po skupinkách seznámili se středověkem a zemí, odkud sv. František procházel a vyzkoušeli v souboji v páce sílu svých rukou. Další den celé odpoledne probíhaly rytířské turnaje – prokazovali jsme jako rytíři sílu, obratnost, odvahu a spolupráci na 14 stanovištích. Úterý bylo ve znamení nového Františkova života. Zkusili jsme si, jak je těžké vzdát se na chvíli své obuvi, oblečení nebo zůstat po nějaký čas uvězněn na vyhrazeném území bez možnosti opustit jej. Každý si nabatikoval šátek a společně jsme vytvořili mozaiky, které nyní zdobí školní chodby. Ve středu nás zcela pohltily živly. Vyjádřili jsme pohybem za tonů klasické i moderní hudby vodu, vzduch, zemi i oheň. Odpoledne jsme se po skupinkách pokoušeli nachystat malá ohniště tak, aby se rozhořela s použitím maximálně tří zápalek. Byl to těžký úkol. Po bohoslužbě ke sv. Františkovi jsme zapálili slavnostní oheň. Většina dětí se pak vydala za tmy na stezku odvahy. Předposlední den jsme pozorovali přírodu. Při procházce lesem jsme vnímali jeho zvuky, vůně a tajemství. Ani deštivé počasí nám nezkalilo radost. Vpodvečer vykouklo sluníčko a přišlo překvapení v podobě dvou koní, kteří pod bedlivým dohledem rodičů p. Markové, p. Bajera a p. Kupčíka povozili všech 99 dětí. Večer jsme si připomněli Živým betlémem sv. Františka jako jeho prvního tvůrce. V pátek přišel čas hodnocení a odměňování. Pak už se jenom balilo a všichni se těšili domů. Zvláště paní učitelky byly rády, že spokojené děti vracejí rodičům v pořádku. Ing. Mgr. Miluše Goldová


2. června 2015

Jednání o prodeji školní budovy

Od začátku roku probíhá jednání mezi zástupci města Kopřivnice a zástupci zřizovatele naší školy, biskupstvím ostravsko-opavským. Proto také koncem února přijeli do Kopřivnice zástupci biskupství p. Miketa, vedoucí správy majetku, p. Hrušková, ekonomka diecéze, p. Zegzulková za odbor církevního školství a p. Reiský, technik majetkové správy, aby si nynější budovu školy prohlédli a zúčastnili se prvního jednání na radnici. Priorita ze strany naší školy je nadále využívat současnou budovu školy, tj. objekt č. p. 117 na ul. Štefánikova, kterou vlastní město Kopřivnice, a ve které je škola v nájmu od roku 1998. Důvodem je hlavně to, že za dobu svého působení investovala škola mnoho prostředků a úsilí, aby prostory opravila a zvelebila. Poloha školy i vnitřní prostory jsou navíc plně vyhovující. Na prvním jednání koncem února sdělila paní místostarostka Rysová, že prioritou a nabídkou města je využít budovu ZŠ Náměstí, protože je dlouhodobě nevyužívána a snahou města je, aby v této budově i v budoucnu byla škola. Dohodli jsme se, že tuto nabídku zhodnotíme. Druhé jednání se konalo počátkem dubna, na Zelený čtvrtek. Na základě prostudování dostupné dokumentace a osobní prohlídky budovy ZŠ Náměstí zástupci školy a zřizovatele konstatovali, že pro nás není budova ZŠ Náměstí vhodná, a to především z důvodu nevyhovujících rozměrů, stavebně technického stavu budovy a předpokládaných provozních nákladů. Zástupci zřizovatele naší školy dále sdělili, že pro další jednání mají zájem o odkoupení budovy, ve které ZŠ sv. Zdislavy nyní sídlí. Rada města Kopřivnice na svém jednání 14. dubna vzala tuto informaci na vědomí a rozhodla o tom, že město zadá znalecký posudek k tržnímu ocenění budovy pro další jednání. To by se mělo uskutečnit do konce měsíce května. Děkuji všem zúčastněným, kteří to i do budoucna s naší školou myslí dobře, za vstřícnost při těchto ne-jednoduchých jednáních a Vás rodiče a žáky prosím o modlitbu na tento úmysl. Ing. Pavel Janek


17. dubna 2015

Orientační dny 9. třídy

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme vytvořili společenství, kde panovala výborná přátelská atmosféra, díky které jsme toho tolik dokázali udělat. Čas je totiž neúprosný - utíká, ba přímo letí. V Diecézním centru mládeže se čas dá využít smysluplně. Každý den nabídl bohatý program duchovní, sportovní, společenský i vzdělávací. Společné zážitky při seznamovacích nebo orientačních hrách a sportovních aktivitách s míčem, lany či žebříky, byly protkány přednáškami, alternativním divadlem, diskusemi, scénkami, modlitbou, zpěvem, vyjádřením vlastních myšlenek a sebehodnocení, prací pro tým a také úklidem zahrady. Teplé babí léto ničemu nebránilo. Hlavním tématem bylo přijetí zodpovědnosti. Nikdo nezůstal sám, na každém záleželo. Trochu rozruchu přineslo společné odložení mobilů, nakonec se ukázalo, že bez mobilních telefonů nemá mládež především informace o čase. Zjištění, že za celé tři dny se nemusel mobil dobíjet, bylo pro některé překvapující. Jen já jsem ho směla mít při sobě – prý pro spojení s Bohem a s panem ředitelem – no důvěrně jen kvůli 155. Ale protože žáci třikrát denně prosili, ať se jim nic nestane – byla jejich modlitba vyslyšena a já si oddychla. A že některé aktivity byly o život. Například výstup do věže kostela sv. Jana Křtitele vypadal zpočátku nevinně, ale pro každého určitě nebyl. Už jste někdy viděli kostelní klenbu svrchu, procházeli jste se po kleštinách a trámech a to vše bez zábradlí a s nestandartní výškou schodů – místy spíše žebříků připomínajících lešení? A ještě pod časovým presem, že za deset minut budou bít zvony? Prý se to ale dá snést. Radši jsme zrychlili. Skvělá byla také hodina pravdy – hodinový nácvik těžkých úkolů a následné předvedení bylo u některých ovlivněné trémou. Vítězný tým získal Žolíka – může být omluvenkou při zkoušení, až někdy nebude žák - vítěz připraven. Zajímavý typ odměny. Některé školy prý jdou po nich jako diví. Všechno co jsme ve Staré Vsi prožili, si odnášíme s sebou. Zážitky a růst ve škole společenství nám zprostředkovali týmáci Kateřina, Kuba, Klára, Kubíno, Michal a ředitel střediska Otec Kamil Strak. V kuchyni kralovala kuchařka Maruška. Všichni nám pomohli ujasnit si své cíle, přání a priority v životě. A které to jsou? Deváťáci: „Přeji si, abych byl šťastný, abych měl rodinu a věřil v Boha, abych udělal školu, abych byla s lidmi, které mám ráda, abych mohla cestovat po světě, aby nebyly války, abych měl práci a holku, abych byl úspěšný v tom, co mě baví, abych se dokázala správně rozhodnout, aby se Země točila pomaleji, abych měla tak dobré kamarády jako teď, doufám, že najdu to, co hledám, že si to tady užiju, že to přežiju!“
Nakonec jsme po sobě vše uklidili, hlavně vagon, kam jsme se uchylovali k odpočinku, shromažďovnu, hudebnu a klubovnu, kuchyň s jídelnou, koupelny a sociální zařízení. Předtím jsme však dostali nejtěžší úkol – sbalit se za 15 minut. A po obědě jsme se vydali na 5 km cestu do Jistebníku na vlak. Cesta vedla mezi rybníky, v listopadu bude výlov a sním spojené slavnosti. Slova Otce Kamila: „Jsme rádi, že jste přijeli a že zas odjedete.“, nám ještě zněly v uších. Žáci měli také dobré hlášky například: „Jsem tak unaven, že už se nemůžu ani smát.“ Ve vlaku jsme potkali spolužačky z loňské devítky – rádi jsme se viděli, patříme k sobě.
A na závěr se s vámi podělím o upřímné sdělení Otce Michala: „Paní učitelko, máte skvělou třídu!“ Mgr. Martina Šrubařová foto zde zpět zde

14. října 2013